tirsdag den 31. januar 2017

Valentines Day Inspired Makeup Glam | Valentinsdag Inspireret Makeup Glød

Hey beauties!
Valentines day is just around the corner and with the hearts and flowers spreading in the shops (I see it clearly at my work place) I thought it was about time to share a suitable makeup look for the upcoming day. 

Hej skønheder!
Valentinsdag er lige rundt om hjørnet og med hjerter og blomster der spreder sig i butikkerne (jeg ser det tydeligt på mit arbejde) synes jeg at det var på høje tid at dele et passende makeup look til den kommende dag.There will be a lot more valentines day and love related post the next two weeks, so I hope you enjoyed the video and found some inspiration in this makeup look. See you!

Der vil være mange flere valentinsdag og kærligheds relateret opslag de næste par dage, så jeg håber du nød videoen og fandt noget inspiration i det her makeup look. Vi ses!

What I used:

lørdag den 28. januar 2017

Best Way To Schedule Your Week | Bedste Måde At Planlægge Din Uge

Hey friends!
It is quite suitable that it's weekend cause even though I don't like to look too far ahead and get to stuck in a routine then there is still one thing I do every week, I schedule the next one. Over time I've found the best way for me to make sure that I do everything I want to do that week. 
I prefer things to be flexible and that is why I also keep room for a sudden occasion. This week has been quite packed since school has filled a lot, but the best way I avoid confusion and stress is by doing these following things:

Hej venner!
Det er ret så passende at det er weekend, fordi selvom jeg ikke kan lide at se for langt frem og sidde fast i en rutine så er der stadig én ting jeg gør hver uge, jeg planlægger den næste. Over tid har jeg fundet den bedste måde for mig for at være sikker på at jeg når alt jeg vil i den uge.
Jeg foretrækker at tingene er mere fleksible, og det er derfor jeg altid holder plads for pludselige planer. Denne uge har været ret tætpakket eftersom skolen har fyldt meget, men den bedste måde at undgå forvirring og stress er ved at gøre følgene ting:


The weekly calendar is a goddess, I'm seriously not joking, the forty crones I use in Tiger once a year is the best forty crones I've ever given. The calendar shows every day of the week and what number it has. I use this calendar for both smaller and bigger occasions. If I'm going for a workout that day I also write what part of my body I'm going to train, and if I have some blogging to do or a big assignment for the next day I write it down so I remember to make it. 

Den ugentlige kalender er guddommelig, jeg joker seriøst ikke, de fyrre kroner jeg bruger i Tiger en gang om året er de bedste fyrre kroner jeg nogensinde har givet. Kalenderen viser hver dag i ugen og hvilket nummer den har. Jeg bruger denne kalender for både små og store begivenheder. Hvis jeg skal træne den dag skriver jeg også hvilken del af min krop jeg skal træne, og hvis jeg har noget blogging der skal laves eller en stor opgave til næste dag skriver jeg det ned, så jeg husker at gøre det. 


My phone is for big plans only, things like work, family reunions, weekends where I'm visiting my boyfriend, things that in general takes out a lot of time. So whenever somebody asks what I'm up to I always check if anything important is happening the mentioned day. It again makes my day a bit more flexible since the only thing that is keeping me from doing what I want is the bigger things and not all the small things on my week calendar. 

Min telefon er kun for store planer, ting som arbejde, familie samlinger, weekender hvor jeg besøger min kæreste, ting som generelt tager meget tid. Så hver gang nogen spørger hvad jeg skal tjekker jeg altid efter om der sker noget vigtigt på den nævnte dag. Det gør igen at min dag er mere fleksibel eftersom det eneste der holder mig tilbage fra at lave hvad jeg har lyst til er de store ting og ikke alle de små ting på min ugentlige kalender. 


Blogging scheduling is electronic, I like to make my blogging life and personal life a bit seperated not that I don't mind telling about my personal life to you all (like I'm doing now), but I don't want my blogging plans and private plans to be mixed. On my computer I keep a OneNote document (which honestly is so brilliant!) only for blogging. I schedule which post's are going up when, statistics from the month and future ideas. 

Well I hope that after all this rambling you got some use out of my way of scheduling my week, I think this is a way that might be suitable for a lot of people and especially people like me who often have a tight schedule but also wants to have space for flexibility. I will be back soon, see you!

Blogging kalenderen er elektronisk, jeg foretrækker at mit blogging liv og personlige liv er lidt sepereret, ikke at jeg har noget imod at fortælle om mit personlige liv (som jeg gør nu), men jeg ønsker ikke at mine blogging planer og private planer skal blive blandet. På min computer har jeg et OneNote dokument (hvilket ærligtalt er brilliant!) kun for blogging. Jeg planlægger hvilket opslag der skal op hvornår, statistikker for måneden og fremtidige ideer.

Ja, jeg håber at efter al den vrøvl, at du har fået noget ud af den måde jeg planlægger min uge, jeg tror det er en måde som måske virker for en masse mennesker og specielt mennesker som mig som ofte har et stramt skema, men også ønsker plads til det fleksible. Jeg vil snart være tilbage, vi ses!

torsdag den 26. januar 2017

Golden Details | Gyldne Detaljer

Hey friends!
The past days I've been trying to 'spice up' some of my more regular everyday outfits. To this look I've tried to add as many gold details as possible since it gives some warmth to the cold colours of my shirt and pants. 

Hej venner!
De sidste par dage har jeg prøvet af 'krydre' nogle af mine mere almene hverdags outfits. Til det her look har jeg prøvet at tilføje så mange guld detaljer som muligt eftersom det giver noget mere varme til de kolde farver på min trøje og bukser.Shirt | Pants Similar| Shoes | Jacket | Bag | Scarf

That was all I had for today, I hope you'd have a great one, and if you did or not I would love to here about it, and I will be back this weekend with another post. See you!

Det var alt jeg havde for idag, jeg håber at du har haft en god dag, og om du har eller ej vil jeg elske at høre om det, og jeg vil være tilbage i weekenden med et andet opslag. Vi ses!

tirsdag den 24. januar 2017

Daily Red Lip Makeup Routine | Daglige Røde Læbe Makeup Rutine

Hey beauties!
I thought it was about time that I showed you my daily makeup routine and of course in a video! It's not that I wear this look every single day but it's a look that I find quite easy to make and sometimes I like to change some of the products, especially the lip colour I change often. The base products are some I stick to almost every time I put on makeup which means that they also repeat themselves in other videos. Upsi!

Hej skønheder!
Jeg tænkte at det var på tid at jeg viste jer min daglige makeup rutine og selvfølgelig i en video! Det er ikke fordi jeg har det her look på hver eneste dag, men det er et look som jeg finder nemt at lave og nogen gange ændrer jeg produkterne, specielt læbefarven ændrer jeg tit. Produkter til basen er nogen jeg holde rmig til næsten hver gang jeg tager makeup på hvilket betyder at de også gentager sig selv i andre videoer. Ups!

It's a really simple look to make and also one that can be finished in no time, since it hasn't been the most exciting makeup looks I've made so far I would like to know then if you want to see some more dramatic makeup looks, cause I love to do them as well! I will be back soon, see you!

Det er et virkelig simpelt look at alve og også et som kan blive færdiggjort på ingen tid, eftersom det ikke har været de meste spændende makeup looks jeg har lavet indtil videre, ville jeg gerne vide hvis du gerne vil se nogle flere dramatiske looks, for dem elsker jeg også at lave! Jeg vil snart være tilbage, vi ses!

What I used:

lørdag den 21. januar 2017

Hangover Day & How To Make It Seem Less Bad

Hey friends!
This is always the worst part about a funny night, the morning after... I always feel very tired, thirsty, moody and have serious cravings for junkfood. Which makes it a bit ironic that I made a post about keeping your diet yesterday ehehe. 
These kind of days are just made for relaxation, even though I had to go to work this morning, but I'm not really that good at relaxing which is also why I decided to make a blogpost on a day like this. 

Hej venner!
Det her er altid den værste del ved en sjov aften, morgenen efter... Jeg føler mig altid virkelig træt, tørstig, nedtrykt og har seriøse abstinenser efter junkfood. Hvilket er lidt ironisk, da jeg lavede et opslag om at holde din slankekur igår ehehe. 
De her dage er skabt til at slappe af, selvom jeg skulle arbejde her til morgen, men jeg er virkelig ikke særlig god til at slappe af, hvilket også er derfor jeg besluttede at lave et blogopslag på en dag som denne. 


Always eat a banana first thing when you wake up, since banana is a fat fruit it actually helps neutralize your stomach and I usually feel that this helps on the hangover - it could be my imagination but definitely give it a try.

Altid spis en banan som det først når du vågner, eftersom at bananer er en meget fed frugt hjælper det faktisk på at neutralisere din mave, og jeg føler normalt at det hjælper på tømmermænd - det kan være min fantasi, men helt sikkert prøv det.


Hangover days are supposed to be treated like cheatdays, it's okay if you have cravings for something insanely unhealthy, I would say go for it! I usually have cravings for somethings cheesy like toast or pizza. But sometimes the thing that makes me feel better isn't fat food but just a cup of green tea with lemon and ginger slices in since it seems so refreshing.

Tømmermænds dage skal blive behandlet som cheatdays, det er okay, hvis du har lyst til noget latterligt usundt, jeg siger gør det! Jeg har normalt lyst til noget cheesy som toast eller pizza. Men nogen gange er tingen som får mig til at have det bedre ikke fed mad, men bare en kop grøn te med lime og ingefær skiver i, eftersom det virker forfriskende.


Never feel too sorry for yourself, cause in the end you chose to go out for a heavy drinking party, I look through the pictures from the night on snapchat and camera and try to remember as much as possible then the pain seems kind of worth it. 

Aldrig hav for ondt af dig selv, for når alt kommer til alt var det dig som valgte at gå ud til en stor drikkefest, jeg kigger igennem billederne fra natten på snapchat og kamera og prøver at huske så meget som muligt, så virker smerten lidt det værd.


Pamper your mood up which means that I take an extra long shower, I shave and scrub my body, apply a face mask and take some time to see a movie I've wanted to see for a long time or read a good book. Do something pleasant and your mood will be a lot better a lot faster!

It's a small post but never the less I still hope you liked it, so I will be back next week with another post!

Forkæl dit humør op hvilket betyder at jeg tager et ekstra langt bad, jeg barberer og skrubber min krop, bruger ansigtsmaske og tager noget tid til at se en film jeg har ville se længe eller læser en god bog. Gør noget dejligt og dit humør vil blive meget bedre hurtigere!

Det er et kort indlæg, men ikke desto mindre håber jeg stadig I kunne lide det, så jeg vil være tilbage i næste uge med et nyt opslag!

fredag den 20. januar 2017

How To Keep Your Diet | Hvordan Du Holder Din Slankekur

Hey friends!
This topic seems to be something a lot of people tend to struggle with and especially at this time of the year, so I've done my best to give over some of the tips that helped me the most. Some of it might be similar to my post about keeping your new years resolutions but when it comes to keeping your diet it's also a different subject since the hardest thing any human being might ever experience is breaking out of a habit.

Hej venner!
Det her emne virker som noget mange mennesker har en tendens til at kæmpe med og specielt på denne tid på året, så jeg har gjort mit bedste for at give nogle af de tips videre, som har hjulpet mig mest. Noget af det minder måske lidt om mit opslag om at holde sine nytårsfortsæt, men n¨år det kommer til at holde din slankekur er det også et andet emne, eftersom det sværeste noget menneske måske nogensinde vil prøve er at bryde ud af sin vaner.


Say no
It isn't rude to say no, most people will understand some will even be happy that they have more for themselves, okay maybe not. But the point is that it's okay not to say yes every time somebody bring something sweet around, and if you want to taste maybe just take a smaller piece.

Find replacements
Chocolate lover? Make sure to buy the primarily dark ones. Loves junkfood? Try to make it yourself with more fresh greens in it. This is just a fraction but I love to find replacements for my favourites so if you would like to see a blogpost with this make sure to comment down below.

Sig nej
Det er ikke uhøftligt at sige nej, de fleste folk vil forstå, nogle vil endda blive glade for at de nu har mere til dem selv, okay måske ikke. Men pointen er at det er okay ikke at sige ja hver gang nogen bringer noget sødt med sig, og hvis du gerne vil smage så måske bare et mindre stykke.

Find erstatninger
Chokolade elsker? Hver sikker på at købe primært den mørke. Elsker junkfood? Prøv at lave det selv med flere friske grøntsager i det. Det er bare en fraktion, men jeg elsker at finde erstatninger for mine yndlings så hvis du ville kunne lide at se et opslag om dette efterlad en kommentar nedenunder.


Many small steps instead of one big
Fail is the only thing that is sure with one big step, if you don't change your habits slowly it will be too easy to just fall back into the old ones. Instead of changing it all at once maybe just start of by taking smaller plates and go for a walk once in a while.

Find a workout routine that suits your lifestyle
If you don't have that much time in your everyday life it's important to know that not every workout has to be one and a half hour long, it can be just half an hour in the morning or afternoon. Not everybody has the possibility to do long workouts everyday and that is definitely not the point either it's just to make your new habits work together with your old ones. 

Mange små trin i stedet for et stort
Fald er den eneste ting der er sikkert hvis du tager ét stort skridt, hvis du ikke ændrer dine vaner, vil det være for nemt at falde tilbage i de gamle vaner. I stedet for at ændre det hele på en gang, så start med mindre tallerkener og gå en tur en gang imellem.

Find en træningsform som passer din livsstil
Hvis du ikke så meget tid i dit hverdagsliv så er det vigtigt at vide at ikke alle træningstimer behøves at vare en og en halv time lang, det kan være bare en halv time om morgenen eller aftenen. Ikke alle har muligheden for lange træninger hverdag og det er helt sikkert heller ikke pointen det er bare at lave dine nye vaner fungere sammen med dine gamle.


Drink at least eight glasses of water a day
I think you will be surprised by how well this works. It makes you feel more full if you remember to drink water through out the day and other than that of course also has a lot of other benefits that you've probably heard a million times before. 

Listen to your body
Yes eating smaller plates or more salad and less meat works, but if you go to bed hungry every night or feel any kind of discomfort, listen! There is a million and one health advice's out there but in the end the only person that can give you any advice that will actually work is you.

I am far from any kind of health guru I'm just trying my best sharing what I've experienced at what had helped me. Again the only person that can give you any true advice is yourself. See you soon with a new post!

Drik mindst otte glas vand om dagen
Jeg tænker du vil blive overrasket over hvor godt det virker. Det får dig til at føle dig mere mæt hvis du husker at drikke vanden igennem dagen og ud over det fordi det også har mange andre fordele som du sikkert har hørt en million gange før.

Lyt til din krop
Ja at spise mindre portioner eller mere salat eller mindre kød virker, men hvis du går i seng sulten hver aften eller på nogen måder føler ubehag, lyt! Der er en million og en sundheds råd derude, men når alt kommer til alt er den eneste person der kan give dig nogle råd som faktisk virker.

Jeg er langt fra en eller anden form for sundheds guru, men jeg prøver mit bedste ved at dele hvad jeg har oplevet og hvad har hjulpet mig. Igen den eneste person der kan give det et sandt råd er dig selv. Vi ses snart med et nyt opslag!

torsdag den 19. januar 2017

Three Warm Winter Outfits | Tre Varme Vinter Outfits

Hey friends!
I love to both make and see outfit videos and if there is one time of the year where I really need to watch some inspiration it's the cold winter time. So from me to all of you out there struggling to make fashion just a little bit exciting in the winter I've collected just a few outfits for you in this video and blogpost.
Like you can see on some of the pictures then yes I am blond now, I promise to make a blogpost about the new hair and my modelling experience with Zoombyzoom while making it. But I'm not allowed to post any pictures of the process yet.

Hej venner!
Jeg elsker at lave og se outfit videoer, og hvis der er en tid på året, hvor jeg virkelig har brug for at se noget inspirerende, så er det i vinter tiden. Så fra mig til alle jer derude som kæmper med at gøre mode lidt mere spændende om vinteren, har jeg samlet et par outfits i denne video og opslag. Som du kan se på billederne, så ja, jeg er blond nu, jeg lover at lave et opslag omkring den nye farve og min model oplevelse med Zoombyzoom. Men jeg må ikke ligge nogle billeder ud af processen endnu. 

Outfit 1:
 

What I wore:
Pants: New Yorker, similar here | Turtleneck: Vero Moda, similar here | Belt: Vintage, similar here | Shoes: H&M

Outfit 2:


What I wore:
Skirt: Vero Moda | Turtleneck: Monki | Shoes:  LBDK | Earrings: Russia | Rings: Boohoo | Bracelet is vintage | Beanie: City Ballet | Gloves are old | Jacket: Vila

Outfit 3:

What I wore:
Sweater: SamsoeSamsoe | Pants: Zara | Scarf: Tine P | Ring: Gina Tricot | Ring: Boohoo | Bracelets from India | Earrings are old (similar )The cold is outstanding and unfortunately it won't end soon, so please share your favourite winter outfits for more inspiration. Have a great day and I will be back with another blogpost on a bit of a different subject!

Kulden er uudholdelig og uheldigvis lader det ikke til at være ovre snart, så hver sød at dele dine yndlings vinter outfits for mere inspiration. Hav en fantastisk dag og jeg vil snart være tilbage med endnu et opslag om et lidt andet emne!