torsdag den 24. august 2017

How To Get Back Into A Healthy Routine After Vacation

Hey loves! I hope you all have had a wonderful summer, I definitely have, but I've also been sighing a bit about the fact that I had to get back to school. Not that I don't like to go to school, but just the thought of getting back into a boring, busy, routine really puts me off. If you feel like me then I have by now found a way to get back into a routine without disliking it too much, and hopefully it will help you too.


Hej elskede! Jeg håber at I alle har haft en vidunderlig sommer, det har jeg helt sikkert, men jeg har også sukket lidt over at skulle starte i skole igen. Ikke at jeg ikke kan lide at gå i skole, men bare tanken om at skulle tilbage til en kedelig, travl rutine afskrækker mig lidt. Hvis du har det som mig, så har jeg efterhånden fundet en måde at komme tilbage til en rutine uden at hade den fór meget, og forhåbentlig hjælper det også dig. 


Remind Yourself Of What You Used To Love in your old routine, and start of by doing that, some of the things that was necessary in the past but you didn't really love, will probably just fall back into your routine when you're doing what you love. Something I really loved about my routine is the parts where I'm working on my blog, spending time with friends, and doing workouts, so scheduling that into my daily routine really helps me look forward to the day. 


Mind Dig Selv Om Hvad Du Plejede At Elske ved din gamle rutine, og start med at gøre det, nogen af de ting som var nødvendige før i tiden, men du ikke rigtigt elskede vil sandsynligvis falde tilbage i din rutine, når du laver hvad du elsker. Noget jeg virkelig elskede ved min rutine var de dele hvor jeg arbejdede på min blog, var sammen med venner eller trænede, så det har jeg skemalagt i min daglige rutine, hvilket virkelig hjælper mig til at se frem til dagen. 

* * *

Try Something New, cause when getting back into a tight routine after having a long time where I've been able to plan out my days like I want them to be, it's hard to get back into the same boring routine. So even though I'm looking forward to get back into a routine then if it's going to last I need to change up a few things and one of the things that I've wanted to be better at for a long time is working out in the morning. 


Prøv Noget Nyt, for det at komme tilbage til en stram rutine efter lang tid hvor jeg har kunne planlægge mine dage lige som jeg ville have dem til at være, så er det svært for mig at vænne mig til den samme kedelige rutine. Selvom jeg ser frem til at komme ind i en rutine, så hvis den skal holde skal jeg ændre et par ting, og en af de ting jeg altid gerne har ville være bedre til er at træne om morgenen. 


Don't Overwork Your Body, if you haven't been working out for a while there is a bigger chance of you overworking your body if you just go back to the same weights or rounds as you used to. While doing a workout make sure to check with your body that you don't feel uncomfortable in any other way than usual. If you've been doing no workouts or just a few for quite some time just start of easy again and slowly build up a good routine of workouts. 


Overtræn Ikke Din Krop hvis du ikke har fået trænet et stykke tid, for ellers er der større risiko for at du overtræner din krop hvis du bruger den samme vægt eller antal runder som du plejede. Imens du træner så check hele tiden efter om din krop har det ubehageligt på andre måder end normalt. Hvis du slet ikke har trænet eller bare et par gange inden for et pænt stykke tid, så start stille ud og langsomt opbyg en god rutine med træning. 


Search For New Healthy Recipes so you don't have to go back to the same old, boring, salads or roasted vegetable dishes. I love to save recipes on Pinterest cause whenever I need inspiration or desire to try out something new I've saved a ton of recipes waiting for me to try out. After coming home from Rodos and a lot of other trips where I haven't eaten that healthy I really needed something new to inspire me to get into healthy eating habit. 


Søg Efter Nye Sunde Opskrifter så du ikke behøver at gå tilbage til de samme gamle, kedelige salater eller bagte grøntsagsretter. Jeg elsker at gemme opskrifter på Pinterest, for når jeg mangler inspiration eller gerne vil prøve noget nyt, så har jeg gemt et ton af opskrifter, som venter på at blive afprøvet. Efter at være kommet hjem fra Rhodos og mange andre ture hvor jeg ikke har spist så sundt, havde jeg virkelig brug for noget til at inspirere mig til at spise sundt. 


Schedule Everything in the way that you've always wanted your routine to be like. Write down everything you have to do or need to remind yourself of doing, if it's to eat a healthy lunch, go for a workout or make your homework then write it down. It's hard to get back into a routine but to me it helps to write everything down that I have to do and make a tic-box next to it, cause looking at my schedule at the end of the day seeing something that hasn't been ticked off feels horrible to me.


Skemalæg Alting på den måde som du altid gerne har ønsket at din rutine skal se ud. Skriv alt hvad du skal gøre eller er nødt til at minde dig selv om at du skal gøre ned, om det er at spise en sund frokost, træne eller lave dine lektier så skriv det ned.  Det er svært at gå tilbage til en rutine, men for mig har det hjulpet at skrive alt ned som jeg skal og lave en lille box ved siden af, for når jeg kigger på mit skema sidst på dagen og ser at noget ikke er blivet krydset af føles det forfærdeligt. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar