onsdag den 18. juli 2018

Ways To Stay Healthy On Vacation

Hi lovely! Are you on vacation or are you about to travel somewhere in your summer vacation this year? I know a lot of people that will be and I will be going to the Faeroe Islands for a week myself, not for a typical vacation of course. If a part of the lead up to your vacation was getting real fit and healthy you might not want to throw it all away for a week in the south. If that's the case then here is my tips on how to stay healthy on vacation. 


Hej elskede! Er du på ferie, eller har du planer om a rejse et sted hen i dette års sommerferie? Jeg kender en del som skal det, og jeg skal selv en uge til Færøerne, ikke for en typisk ferie selvfølgelig. Hvis en del af optakten til din ferie for dig var at komme i form og leve sundere, har du måske ikke lyst til at smide det hele væk for en uge i syden. Hvis det er situationen, så har jeg her skrevet nogen tips til, hvordan du kan forblive sund på ferien.


CHOOSE THOUGHTFULLY AT THE MORNING BUFFET

It's very important to eat a big breakfast especially on vacation where you need a lot of energy for the activities ahead. But to make sure that you don't stuff your face with only sugar then let the first plate be more protein-rich foods like eggs or foods with loads of fibers like vegetables. It will also keep you full for much longer.


Det er utrolig vigtigt at spise en stor morgemad, især på ferie hvor man ved at man skal bruge en del energi til aktiviteterne forud. Men for at være sikker på, at du ikke fylder dit ansigt med kun sukker, så lad den første tallerken være protein-fyldt som æg eller mad med mange fibre som grøntsager. Det sørger også for, at du forbliver mæt meget længere.


DRINK AT ALL TIMES

Like I've mentioned before then the want for sugar and thirst feels quite similar to the brain. Make sure that you always carry a bottle of water with you that you can fill up whenever possible and try to stay away from drinks rich in sugar.


Som jeg har nævnt før, så føles lysten til sukker og tørst meget ens for hjernen. Sørg for at du altid har en vandflaske med dig, som du kan fylde, når det er muligt og prøv at holde dig fra drikkevarer fyldt med sukker.


PACK YOUR SNACKS

Instead of relying on buying snacks at stores whenever you feel a bit peckish then bring along some fresh foods or healthy snacks that you know you can rely on. Otherwise it might be tempting to buy a ice cream whenever you're on the move instead of making a wiser, healthier choice.


I stedet for at være afhængig af at købe snacks i butikker, når du er lidt småsulten, så tag noget frisk frugt eller sunde snacks med, som du kan lægge din lid til. Ellers kan det nemt være fristende at købe en is, når man går rundt i stedet for at tage et bedre, sundere valg. 


USE BIKES OR WALKING AS TRANSPORTATION

Get your body moving when you can instead of taking the train, bus or similar transportation whenever you need to go somewhere. I find it much more fun to walk places not only because you get your body moving but also because you see things that you probably wouldn't have seen if you had taken public transportation. 


Få din krop igang i stedet for at tage toget, bussen eller noget lignende transport, når du skal et sted hen. Jeg synes, det er meget sjovere at gå rundt, ikke kun fordi det får kroppen igang, men mest fordi man ser ting, som man normalt ikke ville have set, hvis man havde taget offentlig transport. 


WORKOUT IN THE MORNING

If your destination for vacation is a quite warm place then the most obvious time of the day to workout is of course when it's a bit cooler like in the morning or afternoon. I don't know about you but typically in the afternoon (and especially on vacation) I'm not really in the mood to get a workout in. So my top tip is to try and do it in the morning.


Hvis din destination for ferie er et varmt sted, så er det mest åbenlyse tidspunkt på dagen at træne på et koldere tidspunkt som om morgenen eller aftenen. Jeg ved ikke med dig, men om aftenen (og specielt på ferie) er jeg ikke så meget til at finde træningstøjet frem. Så mit top tip er at gøre det om morgenen. 

lørdag den 14. juli 2018

9 Things To Do In Your Summer Vacation

Hi loves! Do you just find that the summer vacation sometimes can be a bit long? And you don't necessarily have a lot of plans for the coming weeks? I had some ideas on what I wanted to do or try out through out my vacation and I thought that some of you might need some inspiration on what to do.


Hej elskede! Synes du nogen gange at sommerferien kan være ldit lang? Og du har ikke nødvendigvis en masse planer for de kommende uger? Jeg havde nogen ideer om hvad, jeg gerne ville lave eller prøve på et tidspunkt i løbet af sommeren, og jeg tænkte at nogen af jer måske havde brug for noget inspiration til hvad man kan lave.


1. BIKE TRIP

2. CLEAN/CLEAR OUT

3. DO VOLUNTEERING4. FESTIVALS!!!

5. FINISH READING A BOOK

6. MOVIE MARATHON7. PAMPER DAY

8. PLAYING AN OLD GAME (just thinking Sims here...)

 9. VEGAN FOR A DAY CHALLENGE


tirsdag den 10. juli 2018

Ways To Get Up In The Morning In Summer

Hi love! Most people are on a summer vacation right now and for some people it might seem like a long time to not really do anything even though you want to do a lot of things. I think we've all accidentally stayed in bed all morning looking at our phones and thinking of all the things we should have done instead. In this post I'm tipping on how to get up in the morning in summer time.


Hej elskede! De fleste mennesker har sommerferie lige nu, og for nogen mennsker virker det måske som lang tid, hvor man ikke rigtigt skal noget, selvom du gerne vil lave en masse ting. Jeg tror alle, vi kender til de dage, hvor vi tilfældigvis er blevet i sengen det meste af morgenen på vores telefoner, og tænker på alle de ting vi skulle have gjort istedet. I det her opslag tipper jeg til nogen af de ting, der kan hjælpe dig med at komme op om morgenen i sommertiden.


MORNING YOGA

Stretching your body as the first thing in the morning is a great way to kick-start your system. There exist loads of small videos or guides out there both on Pinterest and Youtube with sequences shorter than five minutes to do a small stretch.


Det at strække sin krop som det første om morgenen, er en god måde at kick-start dit system. Der eksisterer mange små videoer eller guides derude på både Pinterest og Youtube med kortere sekvenser kortere end fem minutter til at lave et kort stræk.


HAVE SOMETHING TO LOOK FORWARD TOO

To me I need something to do most days to get myself motivated to get out of bed straight away when I wake up. Whether or not it's a trip to somewhere or bake pancakes or sunbath outside doesn't matter as long as it's something you want to do.


For mig har jeg brug for at have noget at lave de fleste dage for at motivere mig selv til at komme ud af sengen med det samme, når jeg vågner. Om det er en tur et sted hen, eller bage pandekager, eller solbade udenfor er lige meget, så længe det er noget, du har lyst til.


COFFEE AND FILLING BREAKFAST

When waking up in the morning what you will need is some energy. The most obvious and lovely way is to eat a nice breakfast and of course coffee which is my holy grail.


Når du vågner op om morgenen, er hvad du virkelig har brug for noget energi. Den mest åbenlyse og skønne måde er at spise en god morgenmad og selvfølgelig kaffe, hvilket er min hellige gral.


HAVE OPEN WINDOWS

To me it's really motivating to wake up in the morning and hear birds through the windows and not wake up in a smelly or closed-aired room. My mind usually feels a lot fresher when sleeping with an open window.


For mig er det meget mere motiverende at vågne op om morgenen og høre fugle gennem vinduet eller ikke vågne op i et lugtende eller indelukket rum. Mit hoved føles som regel en del friskere, når jeg har sovet med et åbent vindue.

mandag den 2. juli 2018

Graduation Day

Hi love! I cannot believe that just two days ago I received my graduation papers for finishing high school! The following day was insane and honestly one of the best days of my life. Riding on that truck through Odense and around having the time of my life blew all my expectations and more. It's still hard for me to believe that I'm done now and at the same time I've never been more ready.


Hej elskede! Jeg kan ikke tro at for bare to dage siden, modtog jeg mine eksamenspapirer fra gymnasiet! Den følgende dag var sindssyg og ærligtalt en af de bedste dage i mit liv. Det at køre med den lastbil gennem Odense og omkring, og bare nyde livet, sprang alle mine forventninger og mere. Det er stadig svært for mig, at tro, at jeg er færdig, og på samme tid har jeg aldrig været mere klar.


torsdag den 28. juni 2018

Prom

Hi loves! Last night was a great night and since lately all I've talked about is ending high school then it was of course prom night. I honestly had such a fun time and even though I at the end of the night could feel that it has been some long days I still enjoyed the evening a lot!


Hej sødeste! Aftenen i går var en skøn aften, og eftersom alt jeg har snakket om på det seneste, har haft noget at gøre med at afslutte gymnasiet, så var det selvfølgelig galla aften. Jeg morede mig ærligt virkelig meget, og selvom jeg sidst på aftenen kunne mærke, at det havde været nogle lange dage, nød jeg aftenen meget!
tirsdag den 26. juni 2018

Last Exam

IIIIIIIIIH! I am overly overwhelmed, happy and excited to have had my last exam! I'm done with high school and for a time done with any kind of school. I'm more than ready to get some free-time, work and save up some money, take time to do what I love and want to, and celebrate that I graduated on the 25th of June 2018.


IIIIIIIIIH! Jeg er helt igennem overvældet, glad og spændt på at have haft min sidste eksamen! Jeg er færdig med gymnasiet, og for en tid færdig med al slags skole. Jeg er mere end klar på at have noget fritid, arbejde og spare lidt penge sammen, tage tid til at lave hvad jeg elsker og gerne vil, og fejre at jeg blev færdig den 25. juni 2018.mandag den 25. juni 2018

Summer Fashion Try-On Haul (video)

Hi love! To me summer clothing is just much more entreating. I find myself scrolling through online stores more often than usual (it might be procrastination as well) and wanting to buy more of what I see. Summer is much more inspirational to me and of course I've "accidentally" purchased a lot of clothing the past two months (tihi!). So of course I had to share it all with you all because I'm actually deep in love with a lot of the items!


Hej elskede! For mig er sommer tøj bare meget mere tiltalende. For tiden scroller jeg igennem online hjemmesider oftere, end jeg plejer (det er måske også en overspringshandling), og jeg har lyst til at købe mere af, hvad jeg ser. Sommer er bare en mere inspirerende tid, og jeg er selvfølgelig "kommet til" at købe en del tøj de sidste to måneder (tihi!). Så selvfølgelig skal jeg også lige dele det med jer, da jeg faktisk har forelsket mig i mange af tingene!WHAT I MENTION:
Asos:

Boohoo:

H&M:

Gina Tricot: