torsdag den 25. maj 2017

Examination Pressure & How I Deal With It | Eksamens Pres & Hvordan Jeg Håndterer Det

Hey friends! Do you like me have too many exams or tests going on at the moment and aren't really in the mood to get that examination pressure on you right now. For some reason then I've never been that nervous about exams but whenever people ask me how there is a few things that always comes to my mind that helps me relax under pressured situations. If any of you out there is suffering from examination anxiety I thought that these tips might help you.


Hej venner! Har du som mig alt for mange eksamener eller tests her for tiden, og er ikke rigtigt i humør til at få det der eksamens pres på dig lige nu. Af en eller anden grund har jeg aldrig været særlig nervøs over eksamener, men når folk spørger mig hvordan, er der altid et par ting som popper op i mit hovedet der hjælper mig med at slappe af under pressede situationer. Hvis nogen af jer derude lider fra eksamensangst tænkte jeg at dele nogle tips som måske ville hjælpe.


I Accept What I Can And Can't Do cause in reality it's that simple. I'm no genius in maths but I know that I'm in the middle somewhere trying my best, and my best is just an average grade. I never expect too much from my tests and exams, but I often know what grade I will be getting when I'm done with the exam, and I just accept it whether it's bad or good. 

Keep Myself Active cause an active body is an active mind. In the middle of stressing over that stupid exam you just don't get, it might sound crazy to take time out to go for a run or yoga class or whatever, but to get your body moving and take some time away from the reading will make a huge difference for you, I promise!

* * *

Jeg Accepterer Hvad Jeg Kan Og Ikke Kan for i virkeligheden er det så simpelt. Jeg er ikke noget geni til matematik, men jeg ved at jeg er i midten et sted og prøver mit bedste, og mit bedste er en middel karakter. Jeg forventer aldrig fór meget fra mine tests og eksamener, men jeg ved ofte hvilken karakter jeg vil få når jeg er færdig med en eksamen, og jeg accepterer den bare om den er god eller dårlig.

Holder Mig Selv Aktiv for en aktiv krop er et aktivt sind. I midten af al stressen over den dumme eksamen som du bare ikke forstår, så lyder det måske skørt at tage tid ud til at løbe en tur eller en yoga time eller hvad end du er til, men at holde kroppen igang og tage noget tid væk fra læsningen vil gøre en stor forskel for dig, det lover jeg! 


Allow Myself To Relax like already mentioned when my mind is the most relaxed is when I do a workout but there is a ton of ways you can make yourself relaxed. Maybe ten deep breaths and a cup of tea is your way to detox your body and relax. If your way to relax is to watch a few episodes of your favourite series I probably wouldn't recommend that cause we all know that 'a few episodes' doesn't exist.

I Schedule My Day like I do every other day cause reading for exams shouldn't change your daily rhythm that is when you've made your first mistake. Schedule how you will read, when you will read, when you will have breaks and when you will stop reading for that day. I usually wake up like normal and begin reading almost right away since I know it's when my mind is fresh and then have breaks when working out and eating the meals of the day until around four or five in the afternoon, almost like a normal school day. 

* * *

Tillader Mig Selv At Slappe Af som allerede nævnt, så slapper mit hoved mest af når jeg træner, men der et ton af måder hvor du kan få dig selv til at slappe af. Måske er ti dybe indåndinger og en stor kop te din måde at rense din krop og slappe af. Hvis din måde at slappe af er at se et par episoder af din yndlings serie, ville jeg ikke anbefale det, for vi ved godt alle sammen at 'et par episoder' findes ikke.

Jeg Skemalægger Min Dag som jeg gør enhver anden dag for det at læse til eksamen burde ikke ændre din daglige rutine, for det er der du allerede har lavet din første fejl. Skemalæg hvordan du vil læse, hvornår du vil læse, hvornår du vil holde pauser, og hvornår du vil stoppe med at læse den dag. Jeg vågner op til normal tid og begynder at læse næsten med det samme, eftersom jeg ved det er der mit hoved er friskest, og så har jeg pauser, når jeg træner og spiser dagens måltider indtil omkring klokken fire eller fem om aftenen, næsten som en normal skoledag.


Get Out Of The House whether or not it's just a walk down to the local supermarket and buy something for my lunch or sit down at a café with my computer and change the setting around me. If I just can't get myself into reading for an exam it always helps to go somewhere else and change the stressed atmosphere that can appear when sitting in the same chair for an entire day. 

Stick To Healthy Eating Habits cause I must admit that under pressure and a tight schedule then I'm indeed more likely to eat bad processed food. But I know that I work much better and much harder if I make sure to eat healthy and nutritious so my mind will stay focused. It's easy to fall into bad habits when you have a lot on mind but I've talked about in previous post how I stick to my healthy diet and maybe this post will help too or this post about healthy snack ideas. 

* * *

Kom Ud Af Huset om det bare er en gåtur ned til det lokale supermarked og købe noget til min frokost eller sidde ned på en café med min computer og ændre mine omgivelser. Hvis jeg bare ikke kan få mig selv til at læse til en eksamen hjælper det altid at tage et andet sted hen og ændre den stressede atmosfære, som kan komme når man sidder i den samme stol en hel dag.

Holder Mig Til Sunde Spise Vaner for jeg må indrømme at under pres og med et stramt skema er der større risiko for at jeg spiser dårligt, forarbejdet mad. Men jeg ved at jeg arbejder meget bedre og meget hårdere hvis jeg sørger for at spise sundt og nærende, så mit hoved forbliver forkuseret. Det er nemt at falde over dårlige vaner, når du har meget på hovedet, men jeg har snakket om i forrige opslag, hvordan jeg holder mig til min sunde diæt, og måske vil det her opslag også hjælpe dig eller dette opslag med sunde snack ideer. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar