onsdag den 14. februar 2018

How To Get Into Cardio

Hi sweety! I've always been a dancer (and I've always loved it) so of course I find it natural to love cardio exercises but it hasn't always been like that. When I quit ballet about four years ago it was very hard for me to get into a habit of going to the gym if it wasn't to attend classes. The worst part to me was willingly doing cardio. I hated running, hated spinning and most of all hated any step machine! Today, I prefer this over anything else. When and how did this happen? Well I'm going to tell you so...


Hej søde! Jeg har altid været en danser (og har altid elsket det), så selvfølgelig er det naturligt for mig at elske cardio træning, men sådan har det ikke altid været. Da jeg stoppede med ballet for omkring fire år siden, var det svært for mig at komme igang med en vane af at tage i træningscenteret, hvis det ikke var på hold. Den værste del for mig var, at jeg med lyst skulle lave cardio. Jeg hadede løb, hadede spinning, og mest af alt hadede jeg step maskiner! I dag, vil jeg helst lave det over noget andet. Hvordan og hvornår sket det? Ja, det er det, jeg vil prøve at guide til nu...


Try Out Different Variations cause there is a lot of ways to do cardio workout. Like mentioned then I used to be a dancer but it actually took me a couple of years before I dared to try out any kind of fitness dance. Now I attend zumba classes every week and have also done some Latinmix and similar. In the mean time I've found that I'm not into long spin classes but prefer stepping or climbing stairs for longer. I've tried every cardio machine at my gym and currently I mostly use step, stairs, cross-trainer and once in a while the treadmill cause running outside is much more appealing to me. Try out something new and find what you love!


Prøv Forskellige Variationer for der er mange måder at lave cardio træning. Som nævnt plejede jeg at danse, men det tog mig faktisk et par år, før jeg prøvede nogen former for fitness dans. Nu er jeg til zumba hver uge, og har også danset lidt Latinmix og lignende. I mellemtiden fandt jeg ud af, at jeg ikke er til lange spinning timer, men foretrækker step-eller crossmaskinen i længere tid. Jeg har prøvet alle cardio maskiner i træningscenteret, og på det seneste bruger jeg primært step, trapper, cross-maskinen og en gang imellem løbebåndet for det siger mig meget mere at løbe udenfor. Prøv noget nyt og find hvad du elsker!

Distract Yourself from the exhausting feeling of panting your lungs out. To me audiobooks has been a blessing for my long distance runs and watching Youtube videos when walking on a step machine. Dancing to a choreography is another way to distract yourself since the distraction mostly contains of changing your movements. It's hard for me to go on a 5 km run or stepping for 20 minutes without something distracting me.


Distraher Dig Selv fra den udmattende følelse af at puste ens lunger ud. For mig har lydbøger været en velsignelse til mine længere løbeture, og se Youtube videoer, når jeg går på en step maskine. Dans til koregrafier er en anden måde at distrahere dig selv, da du ofte ændrer dine bevægelser. Det er svært for mig at løbe 5 km eller steppe i 20 minutter uden at noget distraherer mig.


Set Yourself A Goal both a long-term one but also just for that particular cardio session. To me running further and faster has been my long-term goal for ages but due to a bad knee injury it has been way harder than I first thought. So every time I do cardio I set myself a goal for what I wish to achieve. If it's running 20 minutes, burn 200 calories or run 5 km doesn't really matter but I always have a goal for my workout.


Sæt Dig Selv Et Mål både på længere sigt, men også for den enkelte cardio lektion. For mig har det at kunne løbe længere og hurtigere været en langsigtet mål igennem længere tid, men grundet en knæskade har det været sværere, end jeg først troede. Så hver gang jeg laver cardio, sætter jeg mig selv et mål, for hvad jeg vil opnå. Om det er at løbe 20 minutter, forbrændre 200 kalorier eller løbe 5 km er sådan set lige meget, men jeg har altid et mål for min træning.


Compete With Yourself since I've found that competing with other peoples skills won't motivate me in the same way as competing with myself. Every time I do any kind of cardio exercise I write down on my phone for how long, the distance I managed and burned calories. Every time I do that kind of workout I will try and beat my previous distance and burned calories in that time. In that way I'm only proving to myself that I'm getting better.


Konkurrer Med Dig Selv da jeg har oplevet, at når jeg konkurrerer med andres evner, motiverer det mig ikke på samme måde, som hvis jeg konkurrerer med mig selv. Hver gang jeg laver en form for cardio træning, skriver jeg ned på min telefon hvor lang tid, distancen og hvor meget jeg formåede at forbrændre. Hver gang jeg laver den form for cardio igen, prøver jeg at slå min tidligere distance og forbrændring indenfor samme tidsrum. På den måde beviser jeg kun overfor mig selv, at jeg bliver bedre.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar